Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Odmítnout vše můžete zde.


OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.slansky.cz. Podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vznikající při nákupu produktů v tomto internetovém obchodě. Prodávajícím a provozovatelem tohoto internetového obchodu se rozumí JIŘÍ SLÁNSKÝ, Slavětín nad Metují 66, 549 01 Nové Město nad Metují 1, IČO: 60896019 (dále jen prodávající). Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy vznikající mezi prodávajícím a kupujícím, jež je spotřebitelem, tedy osobou, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, se řídí těmito obchodními podmínkami a občanským zákoníkem. Vztahy vznikající mezi prodávajícím a osobou, která jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami a občanským zákoníkem.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží (veškerá vyobrazení zboží jsou pouze ilustrativní a nemusí se shodovat s realitou). Kupní smlouva se považuje za uzavřenou okamžikem doručení potvrzení závazné objednávky obsahující všechny povinné údaje kupujícího a jejím potvrzením ze strany prodávajícího.

Objednávka kupujícího bude prodávajícímu potvrzena bezprostředně e-mailem, ve kterém bude informován o přijetí objednávky ke zpracování.

Každou objednávku je kupující oprávněn odvolat do doby, než mu bude doručeno potvrzení prodávajícího o jejím přijetí. Kupující tak může učinit i telefonicky či e-mailem (postačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží). Objednávka kupujícího je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí a těmto bez výhrad rozumí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo požadovat po kupujícím potvrzení objednávky, nejlépe e-mailem na základě zaslaného potvrzení objednávky kupujícímu, jakož i úhradu finanční zálohy.

3. DODÁNÍ ZBOŽÍ A DOPRAVA

Zboží se považuje za dodané okamžikem jeho převzetí kupujícím nebo okamžikem, kdy kupující odmítne neoprávněně objednané zboží od prodávajícího převzít.

Objednané produkty dodá prodávající kupujícímu jako zásilku na dobírku nebo po uhrazení bankovním převodem prostřednictvím přepravní služby.

Cena za dopravu se liší podle váhy a rozměru dodávaného produktu a je odvislá od cen stanovených dopravcem. Dodací lhůta je závislá na druhu objednaného zboží, možností expedice, kapacity výroby, pokud není u produktu uvedeno jinak. V případě, že některé produkty nejsou skladem a budou vyráběny na objednávku, bude prodávající kupujícího informovat.

 

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Ceny uvedené v internetovém obchodě jsou platné v době objednání. Veškeré ceny uvedené prodávajícím v tomto internetovém obchodě jsou pro kupujícího konečné, tj. včetně DPH.

Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Cena balného se odvíjí od množství a typu objednaného zboží. Cena za přepravu dopravcem závisí na volbě způsobu dodání zboží kupujícím a aktuálních cen přepravce, jehož prostřednictvím bude zboží dodáno. S konečnou cenou přepravy bude kupující seznámen při volbě způsobu dodání zboží před odesláním objednaného zboží. Kupní cena a cena za balné i přepravu je splatná v okamžiku převzetí zboží kupujícím.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- dobírkou v hotovosti ( platba přepravní společnosti ) v místě určeném kupujícím v objednávce

- bezhotovostně bankovním převodem na účet prodávajícího

 

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující, který je spotřebitelem, má právo od smlouvy odstoupit ve smyslu ust. § 53 odst. 7 občanského zákoníku, ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí produktu, bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce. Zboží vyrobené na zakázku nebo zboží upravené podle požadavků zákazníka nepodléhá režimu eshopu.

Podmínky pro odstoupení od smlouvy

Kupující je povinen doručit v zákonné 14-ti denní lhůtě ode dne převzetí produktu prodávajícímu do místa jeho podnikání svůj písemný projev vůle směřující k odstoupení od kupní smlouvy, kterou uzavřel prostřednictvím tohoto internetového obchodu.

Zboží, prosíme, posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. Zásilka s pečlivě zabaleným vráceným produktem musí obsahovat originál daňového dokladu - faktury a musí být doručena prodávajícímu. Produkty vrácené jako zásilka na dobírku je prodávající oprávněn odmítnout převzít.

Vrácené  zboží musí být řádně zabaleno do krabice a do fólie, aby nedošlo k poškození - poškrábání povrchu zboží.

Kupující zašle e-mailem nebou poštou písemné odstoupení od smlouvy, kde uvede bankovní účet, na který žádá vrátit zaplacenou kupní cenu a to včetně uvedení bankovního ústavu.

V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší a zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Kupní cena bude kupujícímu vrácena do 14 dnů ode dne, kdy dojde k zániku kupní smlouvy a vrácení objednaného produktu.

V případě dodání poškozeného, opotřebeného či jinak znehodnoceného zboží nelze odstoupit od kupní smlouvy a zboží Vám bude navráceno zpět na Vaše náklady.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího z důvodu špatně uvedeného popisku zboží nebo špatného obrázku není možné. Závazný je vždy název zboží, které si zákazník objednal a potvrdil, vyhrazujeme si tiskové chyby na našich stránkách. Veškerá vyobrazení zboží jsou pouze ilustrativní a nemusí se shodovat s realitou.

Adresa pro zaslání vráceného zboží

Jiří Slánský, Slavětín nad Metují 66, 549 01 Nové Město nad Metují 1

e-mail: info@slansky.cz

6. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

a) Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a dodat produkt kupujícímu.

b) Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.

c) Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat produkt a zaplatit kupní cenu.

d) Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit, stane-li se plnění nemožným ( zboží se již nevyrábí, změnila se cena zboží atd.) a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

7. PRÁVA A POVINOSTI KUPUJÍCÍHO

a) Kupující je povinen při vyplnění objednávky uvést správné, úplné a pravdivé údaje.

b) Kupující je povinen dodaný produkt převzít a zaplatit sjednanou cenu.

c) V případě, že produkt při převzetí kupujícím je v rozporu s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou produktu, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny produktu nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím produktu o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

8. ZÁRUKA A REKLAMACE

Zákonná záruční doba na produkty je 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od převzetí produktu kupujícím. V případě výměny produktu v záruční době začíná běžet nová záruka.

Kupující při uplatnění záruky má:

- pokud jde o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného produktu nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

- pokud jde o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání produktu, právo na výměnu vadného produktu nebo odstoupit od kupní smlouvy

- pokud jde o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání produktu, právo na výměnu vadného produktu nebo odstoupit od kupní smlouvy

- pokud jde o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu produktu, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

- kupující je povinen při reklamaci v rámci zákonné záruky prokázat uzavření kupní smlouvy, nejlépe za pomoci dokladu o koupi. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů spojených s uplatněním reklamace.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

- neodborným použitím zboží

- mechanickým poškozením nebo opotřebením

- užíváním zboží v rozporu s pokyny prodávajícího

Postup reklamace:

Kupující je povinen vytknout vady u prodávajícího, a to ať již písemně nebo prostřednictvím e-mailu a současně uvést, kterého nároku z odpovědnosti za vady se vůči prodávajícímu domáhá.

Prodávající informuje kupujícího o následném postupu řešení reklamace. Buď o nutnosti zaslat produkt zpět, nebo o dodání vadné, případně chybějící části produktu / dodávky.

O vyřízení reklamace bude spotřebitel vyrozuměn telefonicky, pokud je telefonní číslo dostupné, nebo elektronickou poštou či písemně.

Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů ode dne, kdy byla reklamace u prodávajícího uplatněna.

 

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@slansky.cz. 

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k takovému zpracování najdete v sekci Ochrana osobních údajů.